На вершине пика Черского водрузили флаг горсовета Улан-Удэ

Восхождение совершили члены Молодежной палаты при горсовете
A- A+


В рамках празднования 95-летия Бурятии Молодежная палата при Улан-Удэнском городском совете совместно с ГАУЗ «Городская поликлиника № 6» водрузили флаги республики и горсовета на вершину пика Черского.

13 июля участники восхождения выехали в Иркутскую область для водружения флагов. Отметим, что подъем на пик Черского является одним из самых популярных и наиболее доступных маршрутов в южном Прибайкалье. Маршрут подъема безопасен и не требует специального альпинистского снаряжения. Его длина составляет 20211 метров, высота пика Черского – 2090 метров.

- Восхождение на пик Черского стало для меня самым запоминающимся событием последнего времени, - рассказал председатель комитета Молодежной палаты по связи со СМИ Роман Назаров. - Мы прошли в общей сложности более 50 километров горной дороги, это было великолепно. Природа после городских рабочих будней просто завораживает. Давно не дышал таким чистым воздухом и не пил такой чистой воды из ручья. Мысль о том, что мы водрузили флаги на вершине, оставив как бы частичку себя, просто сносит голову! В общем, восхождение прошло на славу!

- Поход на пик Черского стал моим первым походом и он навсегда останется в моей памяти. Это были незабываемые эмоции, - поделился впечатлениями член комитета Молодежной палаты по спорту, туризму и экологии Алексей Ветошников. - Мы прошли через все трудности подъема, чтобы увидеть незабываемую природу: прекрасные горы, озёра, реки. Еще понравилось отношения между людьми, которые складываются в горах. Считаю, что необходимо в этом направлении развиваться, организовывать походы и приглашать в них больше молодёжи.

Черскын орьёлой орой дээрэ Улаан Үдэ хотын зүблэлэй туг мандуулагдаба.

Энэ үйлэ хэрэгые хотын зүблэлэй дэргэдэхи Залуушуулай палаатын гэшүүд бэелүүлбэ. Буряад Уласай 95 жэлэй ойн баярта зорюулжа, Улаан-Үдын зүблэлэй дэргэдэхи Залуушуулай палаата ГАУЗ “Хотын 6-хи поликлиника” гэһэн эмхи зургаантай хамта уласай ба хотын зүблэлэй тугуудые Черскын орьёлой орой дээрэ намилзуулба. Июлиин 13-да тугуудые мандуулха зорилготойгоор Эрхүүгэй можо хабаадагшад мордобод.

Черскэ орьёл өөдэ абиран гаралга хадаа Урда Байгалай эгээн мэдээжэ, эгээн бэлээр хүрэмэ маршруудуудай нэгэн гээшэ гэжэ тэмдэглэе. Энэ харгы зам аюулгуй юм, альпинистын тусхай хэрэгсэлнүүд эндэ хэрэггүй. Тэрэнэй утань – 20211 м, үндэрөөрөө Черскэ орьёл 2090 м болоно.

“Черскын орьёл өөдэ гаралга намда эгээл һанаан соо үлэмөөр һүүлэй сагта болоһон ушар гээшэ”,- гэжэ олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдтэй харилсаанай талаар Залуушуулай палаатын хорооной түрүүлэгшэ Роман Назаров хөөрэбэ. –Хамта дээрээ 50 гаран модо хадата харгыгаар гаталаабди, ехэл гоё байгаа даа. Хотын ажалай юрын үдэрнүүдэй һүүлээр оршон тойронхи байгаали сэдьхэл хүдэлгэнэ. Хэзээ заяанай иимэ арюун агаараар амилаагүйб, үнинэй иимэ сэбэр уһа горхонһоо уугаагүйб. Тугуудые орьёл дээрэ мандуулжа, өөрынгөө багахан хубиие үлөөһэн шэнги болообди гэжэ һанахадаа, толгой туруугаа алдамаар байна! Нэгэ үгөөр, ехэл һайнаар үнгэрөө!”

“Черскын орьёлдо гаралга минии түрүүшын гаралган болоно, ухаан бодол соомни энэ хододоо үлэхэл даа. Мартагдашагүй мэдэрэл, - гэжэ тамирай, аяншалгын ба оршон тойронхиие хамгаалгын талаар Залуушуулай палаатын хорооной гэшүүн Алексей Ветошников һанамжатаяа хубаалдаба. – Мартагдамаар бэшэ байгаали: үзэсхэлэн һайхан хадануудые, уһа горхонуудые, нуурнуудые харахын түлөө, бүхы бэрхэшээлнүүдые бидэ гаталаабди. Мүн баһа хүнүүдэй хоорондо хада уулада тогтодог харилсаан һайшаагдаа. Энэ шэглэлые хүгжөөхэ ёһотойбди, аяншалга-ябадалнуудые эмхидхэжэ, олон залуушуулые уриха хэрэгтэй.”

Пресс-служба горсовета Улан-Удэ
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.