Политика и власть 27.03.2024 в 14:39

Залуушуулай палата ажалаа эхилбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай дэргэдэхи залуушуулай палатын түрүүшын сесси мүнөөдэр үнгэрбэ
A- A+
Залуушуулай палата ажалаа эхилбэ
Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын орлогшо Баир Гармаев амаршалгын үгэ хэлэхэдээ, 4-дэхи зарлалай залуушуулай танхим ехэ амжалтатайгаар хүдэлһэн тухай тэмдэглэһэн байна.

 «Арадай Хуралай дэргэдэ хүдэлдэг залуушуулай зургаанда эдэбхи ехэтэй, манай урдаа хараха залуу хүбүүд, басагад ородог юм. Залуу үетэнэй дунда гарадаг бэрхэшээлнүүдые, засаг зургаанда сэхэ дамжуулха, суг хамта шиидхэхэ талаар ажал ябуулагдадаг байна. Гүрэнэй залуушуулай бодолгые бэелүүлхэ, олониитын анхарал элдэб асуудалнуудта хандуулха талаар эдэбхи үүсхэлнүүд ородог зэргэтэй», - гээд Баир Гармаев хэлэбэ.

Залуушуулай палатын түрүүлэгшэ Инна Ивахиновагай тэмдэглэһээр, хуули нарижуулгада өөһэдынгөө талаһаа һанамжаяа элирхэйлжэ шадаха залуушуул палатын гэшүүд боложо ороо.

«Залуушуулай олониитын эмхинүүдэй талаһаа 20 хүн ороо. Дүн хамта 50 хүнһээ палата бүридэнэ. Арадай Хуралай 7 һунгамал, мүн аймаг бүхэнһөө нэгэ нэгэ түлөөлэгшэ палатын гэшүүд боложо ороһон байна. Мүнөөдэр түрүүшынгээ сесси үнгэргэхэеэ суглараад байнабди», - гээд тэрэ мэдүүлээ.

Сессиин үедэ комиссинуудай түрүүлэгшэнэрые, тэдэнэй орлогшонорые һунгаһанай удаа, 2024 оной түсэб зорилгонуудаа зүбшэн хэлсэһэн байна.  

Фото: Хурал Бурятии

Теги
хурал

Читайте также

Вячеслав Дондоков: «Бурятии необходимы управленцы, доказавшие патриотизм на деле»
В президентской программе «Время героев» участвует 44 тысячи участников СВО
19.04.2024 в 14:07
В Бурятии началась подготовка к строительству второго Северомуйского тоннеля
Это проект беспрецедентного масштаба для республики, отметил Алексей Цыденов
18.04.2024 в 15:43
На реке Селенга продолжаются взрывные работы
Это поможет устранить заторы на реке  
16.04.2024 в 10:47
Следующая новость
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.